Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten aansprakelijkheid met beperkte aansprakelijk “Mystery Review B.V.” gevestigd te Hilversum, hierna te noemen “Mystery Review”.
1.2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Mystery Review van de hand gewezen, derhalve zijn die voorwaarden niet van toepassing.
1.3. Alle door Mystery Review gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte of aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte of aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan.
1.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen Mystery Review en opdrachtgever  tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Aanvaarding vindt plaats door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging of tekenpagina van de offerte door opdrachtgever.
1.5. Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Mystery Review zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte, in die zin dat de oude offerte –indien en voor zover dat al niet het geval was- haar geldigheid verliest. De nieuwe offerte kan door opdrachtgever worden aanvaard op eenzelfde wijze als hiervoor vermeld.
1.6. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van facturen zoals gestuurd door Mystery Review, geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
 

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. Opdrachtgever dient Mystery Review tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde informatie en gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door opdrachtgever verstrekte gegevens  en informatie. Verder is  opdrachtgever verplicht Mystery Review direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

2.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie of gegevens niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking worden gesteld aan Mystery Review, of indien opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, het niet afdoende meewerken of inzetten, heeft Mystery Review het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2.3. Alle door Mystery Review opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
2.4. Mystery Review voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om voor opdrachtgever het beste resultaat te behalen.
2.5. Werkzaamheden die geen deel uitmaken van de overeenkomst worden pas uitgevoerd na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
 

Artikel 3. Prijzen  en tarieven, facturering en betaling

3.1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.
3.2. Jaarlijks is Mystery Review gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer dan drie (3) procent is ten opzichte van het voorgaande jaar, opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.
3.3. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door Mystery Review is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan Mystery Review verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van Mystery Review om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van opdrachtgever te vorderen. Daaronder mede begrepen de in alle redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten.
3.4. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Mystery Review te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

3.5. Na het tot stand komen van de overeenkomst brengt Mystery Review 25% (vijfentwintig procent) van de voor de overeenkomst bedongen vergoeding in rekening bij opdrachtgever door middel van een factuur, echter,indien de voor de overeenkomst bedongen vergoeding het bedrag van € 5.000 (vijf duizend euro) exclusief BTW niet overstijgt, wordt de vergoeding na het tot stand komen van de overeenkomst in één keer in rekening gebracht bij opdrachtgever door middel van een factuur. Mystery Review is niet verplicht eerder aan te vangen met de bedongen werkzaamheden totdat het ingevolge  voorgaande zin in rekening is gebracht, door opdrachtgever betaald is.

3.6. Indien op de te bezoeken locatie niemand aanwezig is of de locatie gesloten is en deze informatie vooraf niet bekend is bij Mystery Review, is Mystery Review gerechtigd de bedongen werkzaamheden volgens afgesproken prijzen en/of tarieven te factureren.

 

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De eventuele intellectuele eigendomsrechten op hetgeen Mystery Review in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voortbrengt of ter beschikking stelt aan opdrachtgever blijven berusten bij Mystery Review, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk toegestaan onderzoeksresultaten naar aanleiding van een door Mystery Review uitgevoerd onderzoek ten behoeve van opdrachtgever te publiceren of presenteren, mits Mystery Review daarbij als volgt vermeld wordt: “Mystery Review <maand van onderzoek> <jaar van onderzoek>”.

4.3. Het voorbehoud van de intellectuele eigendomsrechten als in lid 1 bedoeld, geldt in het bijzonder (online) voor vragenlijsten, het is opdrachtgever derhalve niet toegestaan de (online) vragenlijsten te gebruiken of her te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Mystery Review.
 

Artikel 5. Geheimhouding

5.1. Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.
5.2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

5.3. Mystery Review heeft het recht de handelsnaam, beeld- en/of woordmerk van Opdrachtgever te gebruiken op haar website of in commercieel materiaal om aan te geven dat Mystery Review voor Opdrachtgever (een) oplossing(en) heeft gerealiseerd of werkzaamheden heeft verricht. Daartoe verleent Opdrachtgever hierbij haar toestemming.
5.3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.
5.4. Hetgeen hierboven is bepaald in dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op de periode voor de totstandkoming van de overeenkomst, alsmede op de periode na beëindigen van de overeenkomst, ongeacht de wijze waarop, en de reden waarvoor, de overeenkomst geëindigd is.

 

Artikel 6 Verwerking persoonsgegevens

 

6.1. Mystery Review is gerechtigd de persoonsgegevens betreffende de Opdrachtgever op te nemen in de persoonsregistratie van Mystery Review welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken.

6.2. In het kader van het verwerken van persoonsgegevens worden respectievelijk de volgende rollen onderscheiden en door partijen erkend (inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden): de Opdrachtgever is de verwerkingsverantwoordelijke, Mystery Review wordt beschouwd als verwerker, eventueel door Mystery Review ingeschakelde derde die persoonsgegevens verwerkt is sub-verwerker.

6.3. Mystery Review verwerkt persoonsgegevens binnen het kader van de overeengekomen en beschikbaar gestelde dienst(en) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

6.4. Mystery Review zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken, waarbij het Mystery Review niet is toegestaan de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

6.5. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Opdrachtgever draagt er in het bijzonder zorg voor dat met gebruik van diensten geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. Opdrachtgever vrijwaart Mystery Review tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

6.6. Opdrachtgever garandeert dat zij intern passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te legt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld het tijdig patchen van de hostingomgeving, een adequaat wachtwoordenbeleid en een autorisatiestructuur die past bij de functies van gebruikers, waarbij Opdrachtgever de verantwoordelijkheid heeft deze autorisatiestructuur zelf goed in te stellen.

6.7. Mystery Review legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben alleen betrekking op de Dienst, niet op de omgeving waarin Dienst door Opdrachtgever gebruikt wordt.

6.8. Mystery Review garandeert op eerste verzoek van Opdrachtgever aan een audit mee te zullen werken indien Opdrachtgever wil vaststellen in hoeverre Mystery Review voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zolang de kosten van de audit en de kosten die samenhangen met de inzet van medewerkers van Mystery Review voor rekening zijn en blijven van Opdrachtgever. Mystery Review kan niet garanderen dat een audit kan plaatsvinden bij een onderaannemer van Mystery Review die tevens persoonsgegevens verwerkt.

6.9. Mystery Review mag in het kader van de overeenkomst gebruik maken van een sub-verwerker. Opdrachtgever geeft bij dezen bij voorbaat algemene toestemming voor het inschakelen van sub-verwerker. Op eerste verzoek van Opdrachtgever verstrekt Mystery Review de lijst van sub-verwerkers. Deze lijst kan door Mystery Review naar eigen inzicht en oordeel worden uitgebreid. Indien de Mystery Review de lijst uitbreidt met nieuwe sub-verwerkers dan wordt Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte gesteld, waarbij Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om bezwaar te maken tegen de beoogde nieuwe sub-verwerkers.

6.11. Indien Mystery Review vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens van Opdrachtgever gecompromitteerd zijn (security breach of een datalek), of zijn geweest, meldt Mystery Review dit onverwijld aan Opdrachtgever. Naar aanleiding daarvan beoordeelt Opdrachtgever zelf of zij de betrokkenen al dan niet zal informeren en of een incident gemeld moet worden aan de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle op hem rustende wettelijke verplichtingen in dit kader. Voor zover noodzakelijk verleent Mystery Review op verzoek van Opdrachtgever medewerking om te kunnen voldoen aan die wettelijke verplichtingen.

6.12. In het geval een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering indient bij Mystery Review, of enig ander recht dat hem toekomt wenst uit te oefenen, zal Mystery Review het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Mystery Review stelt de betrokkene op de hoogte van de doorzending van het verzoek naar verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling zal Mystery Review desverzocht medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij de behandeling en afhandeling van het verzoek.

6.13. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst/opdracht of de gestelde verwerkingsduur van de persoonsgegevens dan wel beëindiging van de overeenkomst/opdracht zal Mystery Review de Opdrachtgever in gelegenheid stellen de persoonsgegevens te verkrijgen, alvorens de persoonsgegevens te wissen.

6.14. Artikelen 6.1 tot en met 6.13 gelden als een basisverwerkersovereenkomst tussen partijen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Mystery Review mee aan het sluiten van een separate verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG.
 

Artikel 7. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming

7.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Mystery Review. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door Mystery Review op onredelijke gronden worden onthouden.
7.2. Mystery Review is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel.  Mystery Review zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald doorcontracteren aan deze derden.

7.3. Mystery Review is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.
 

Artikel 8. Toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen

8.1. Mystery Review is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, of uit enige andere hoofde, alleen aansprakelijk voor directe schade tot een maximum van het voor de overeenkomst bedongen honorarium of prijs, exclusief BTW, of indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft, is de schade beperkt tot directe schade tot een maximum van de helft van het jaarlijks bedongen honorarium voor die duurovereenkomst. In geen geval zal de aansprakelijkheid meer bedragen dan € 40.000 (veertig duizend euro).
8.2. De aansprakelijkheid van Mystery Review voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Mystery Review voorgeschreven zaken, werkwijzen, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Mystery Review voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Mystery Review wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.3. De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Mystery Review.
8.4. Tenzij nakoming door Mystery Review blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Mystery Review wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Mystery Review onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Mystery Review ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Mystery Review in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
8.5. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Mystery Review zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 
8.6. Mystery Review is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Mystery Review zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Mystery Review de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, in kennis stellen.
8.7. Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Mystery Review wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Mystery Review van haar verplichtingen ten gevolge van (langdurige) ziekte, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten, stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Mystery Review zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen of werkwijzen waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Mystery Review is voorgeschreven.
 

Artikel 9. Looptijd en beëindiging

9.1. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is vastgelegd. Als de overeenkomst geen duurovereenkomst betreft eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft gelden de artikelen  8.2 tot en met 8.4.
9.2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. Indien geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor één (1) jaar.
9.3. Na ommekomst van de (initiële) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd voor een periode gelijk aan de initiële looptijd tenzij deze eindigt doordat de opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd.
9.4. Tussentijdse opzegging van een duurovereenkomst is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming van Mystery Review. Mystery Review kan deze toestemming aan voorwaarden verbinden.
9.5. Mystery Review is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;

b. indien voor Mystery Review aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
c. indien opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
d. indien Mystery Review door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Mystery Review zal leiden.
9.6. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Mystery Review nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Mystery Review te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.
9.7. In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 8.5 is opdrachtgever gehouden alle reeds door Mystery Review gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Mystery Review om volledige schadevergoeding te vorderen.
9.8. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
9.9. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

9.10. Indien en voor zover Mystery Review opdrachtgever toegang heeft gegeven tot online omgevingen blijft de toegang tot die omgevingen tot drie (3) maanden na beëindiging gelden.


 

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

10.1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.
10.3. Als partijen middels mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Mystery Review is gevestigd.
10.4. Bij strijdigheid tussen de bepalingen  in  deze algemene voorwaarden, de opdrachtbevestiging of de offerte prevaleert de opdrachtbevestiging boven deze algemene voorwaarden en prevaleren deze algemene voorwaarden boven de offerte.
10.5. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.